Pohledem švýcarského lékaře

Pracovní právo lékaře ve Švýcarsku

Příliš dlouhá práce vede k únavě, únava vede k chybám. V každodenním nemocničním životě mohou mít chyby rychle vážné následky. Vyvážená doba práce a odpočinku je proto důležitým předpokladem ochrany zdraví lékařů i pacientů. Pracovní zákon (ArG) stanoví pracovní dobu a dobu odpočinku lékařů ve Švýcarsku.

 

Co upravuje pracovní zákon pro lékaře ve Švýcarsku?

Pracovní zákon stanoví minimální dobu odpočinku lékařů a poskytuje pokyny pro sestavování rozvrhu směn. Vztahuje se na všechny asistující lékaře ve Švýcarsku, na většinu starších lékařů a na veškerý zdravotnický personál zaměstnaný podle soukromého práva.

 

V nemocnicích, které podléhají zákoníku práce, jsou z něj většinou vyňati lékaři, kteří zastávají vyšší manažerskou pozici, tj. vedoucí lékaři s vysokou úrovní kompetencí a ekonomické odpovědnosti. Konkrétně se ve výjimce uvádí: „Kdo má z titulu své funkce a odpovědnosti a v závislosti na velikosti podniku dalekosáhlé rozhodovací pravomoci nebo může činit rozhodnutí velkého významu a významně ovlivňovat rozvoj podniku.“ V případě, že se jedná o lékaře, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnancům, je třeba, aby se na ně vztahovala výjimka.

 

Zákoník práce se nevztahuje na lékaře, kteří vykonávají čistě vědeckou činnost. Zákoník práce se však vztahuje na ty, kteří částečně vykonávají vědeckou činnost.

 

Pracovní doba a doba odpočinku podle zákoníku práce

Zákoník práce pro lékaře ve Švýcarsku stanoví maximální týdenní pracovní dobu na 50 hodin. Ve výjimečných případech mohou lékaři pracovat maximálně o dvě hodiny déle. Kumulativní překročení nesmí přesáhnout 140 hodin za rok.

 

Denní pracovní doba včetně přestávek a případných přesčasů může činit maximálně 14 hodin. Pracovní doba odpovídá prezenční době.

 

Doba odpočinku musí činit nejméně jedenáct po sobě jdoucích hodin denně. V případě noční práce nesmí být denní doba odpočinku kratší než dvanáct hodin. Denní pracovní dobou se rozumí doba od 6:00 do 20:00 hodin; doba od 20:00 do 23:00 hodin se považuje za večerní pracovní dobu.

 

Lékařům musí být poskytnut nepřetržitý odpočinek v délce nejméně 35 hodin týdně. Lékaři mohou mít pohotovost maximálně sedm hodin měsíčně.

Předpisy o ochraně v mateřství a mateřském příspěvku

Pro těhotné ženy a lékaře s rodinami platí zvláštní předpisy. Pracující ženy mají nárok na 14 týdnů mateřské dovolené. Ztráta výdělku je kompenzována ve výši 80 % předchozího výdělku, maximálně však 196 švýcarských franků denně. Podmínkou je, že matka musí být devět měsíců před narozením dítěte pojištěna v rámci povinného starobního a pozůstalostního pojištění (AHV) a musí být pět měsíců výdělečně činná. Způsobilé jsou doby pojištění a zaměstnání ve státech EU a ESVO.

Od čtvrtého měsíce těhotenství činí denní doba odpočinku 12 hodin. Od osmého týdne před porodem není povolena žádná práce mezi 20. a 6. hodinou večerní. Po porodu není po dobu osmi týdnů povolena žádná práce a poté až do 16. týdne pouze v případě, že si to novopečená matka přeje. Kojícím matkám musí být poskytnut čas na kojení nebo odstříkávání mléka. Kojící ženy mohou obecně pracovat pouze tehdy, pokud chtějí.

Výjimku tvoří čtyři kantonální nemocnice v Curychu, které ve věcech mateřství nebo rodičovství postupují podle kantonálních zákonů.

 

Další předpisy v nemocnicích

Kromě zákoníku práce platí v nemocnicích i další předpisy, např. personální zákon příslušného kantonu, kantonální personální vyhlášky a individuální pracovní smlouvy a pracovní vyhlášky.

Autor: MUDr. Michal Němeček, MBA

Další články ze série - Pohledem švýcarského lékaře